Nova Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals


-Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral:

Els treballadors i empleats públics tenen el dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per part de l’ empresa. Tot i així, l’empresa podrà accedir als seus continguts només als efectes de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d'aquests dispositius; respectant, això sí, els mínims de protecció a la intimitat d’acord amb els drets reconeguts legalment.

- Dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral:

Els treballadors i els empleats públics tindran dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.  L’empresa haurà d’elaborar una política interna adreçada a treballadors en la qual definiran les modalitats d'exercici del dret a la desconnexió.

- Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball: 

L’empresa podrà tractar les imatges obtingudes via sistemes de càmeres o videocàmeres per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics, sempre que aquestes funcions s'exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest. Les empreses hauran d'informar amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, als treballadors o els empleats públics i, si s'escau, als seus representants, sobre aquesta mesura.

En cap cas s'admetrà la instal·lació de sistemes d'enregistrament de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esbarjo dels treballadors o els empleats públics, com ara vestuaris, lavabos, menjadors i anàlegs.

- Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral:

Les empreses podran tractar les dades obtingudes a través de sistemes de geolocalització per a l'exercici de les funcions de control dels treballadors o dels empleats públics, sempre que aquestes funcions s'exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest.

Els empresaris hauran d'informar de forma expressa, clara i inequívoca als treballadors o els empleats públics i, si s'escau, als seus representants, sobre l'existència i característiques d'aquests dispositius.

- Drets digitals en la negociació col·lectiva:

Els convenis col·lectius podran establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors i la salvaguarda de drets digitals en l'àmbit laboral.


Publica un comentari a l'entrada

Comentaris