El nou POUM de Vic dibuixa una ciutat compacta amb diferents pols de centralitat

El nou pla urbanístic (POUM) de la ciutat de Vic va ser aprovat ahir inicialment amb els vots favorables de l’equip de govern i Vic per a Tots, l’abstenció de Capgirem Vic i Plataforma Vigatana, i el vot en contra d’ERC-Som Vic. El document, que marca les línies estratègiques de desenvolupament del territori i de la ciutat pels propers 15 anys, pivota al voltant de diversos conceptes: una ciutat compacta, la cohesió social, la sostenibilitat, la salut, el desenvolupament econòmic i social i la convivència. A més, es reforça el paper connector del riu Mèder a través de l’emplaçament d’equipaments i espais lliures al llarg del seu recorregut, lluny de representar “una barrera”.

“L’objectiu del nou pla urbanístic es obtenir progressivament una ciutat que millori la qualitat de vida dels seus habitants, que ajudi a la cohesió social i que incorpori el concepte de sostenibilitat i salut en totes les actuacions que proposi, a més de generar una estructura urbana capaç d’impulsar el desenvolupament econòmic i social”, va explicar la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero.

El POUM situa la salut dels seus habitants com a objectiu a aconseguir mitjançant les diverses actuacions derivades del planejament. Es posa èmfasi en l’increment d’espais lliures a l’interior de la ciutat, la millora del benestar de les persones i la proposta de més recorreguts verds que relliguin els espais residencials amb els equipaments i els espais lliures.

Palmero va remarcar que l’aposta és aconseguir una ciutat més compacta, on el creixement es materialitzi completant el teixit existent i donant nous usos al sòl industrial que ha quedat obsolet a l’interior de la ciutat.

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va especificar que “el POUM ha estat l'oportunitat per redibuixar el Vic del futur després de rebre com un got d’aigua freda l’anul·lació de l’anterior pla. Una ciutat que volem que sigui la ciutat de totes les persones que estan representades en aquest plenari i per això no només recull la visió de l’equip de govern”.


Mínima programació de nou sòl residencial

La regidora d’Urbanisme va exposar que la programació de nou sòl residencial prevista és la mínima necessària per donar resposta al creixement demogràfic previst que el sòl urbà existent no és capaç d’absorbir.

En aquest sentit, la distribució dels usos del sòl municipal de 3.065 hectàrees és la següent:

Tipus de sòl
POUM 2018
POUM 2011
Sòl urbà
25,50%
26,07%
Sòl urbanitzable
2,23%
10,06%
Sòl no urbanitzable
72,27%
63,86%

El POUM projecta, doncs, 33 m2 de sòl de zona verda per cada 100 m2 de sostre residencial; 23,3 m2 de sòl de zona verda en sòl urbà per cada habitant -actualment és de 19,4 m2-, i en tot el municipi, 29,5 m2 de sòl de zona verda total per cada habitant -actualment: 23,5 m2-. A més, es preveuen 20,77 m2 de sòl d’equipament per cada habitant.


Habitatge protegit repartit per tota la ciutat

El nou POUM aposta per l’equilibri entre l’habitatge protegit i l’habitatge lliure en tota la ciutat, a fi “d’afavorir la convivència i la cohesió social”, tal com ha afirmat Fabiana Palmero.

El nombre total d’habitatges resultants del desenvolupament complet del POUM és d’uns 6.500, suficients per cobrir les necessitats corresponents a una població prevista de 51.200 habitants a 15 anys vista. D’aquests habitatges, 1.526 corresponen a diferents tipologies d’habitatge protegit, xifra superior als 1.425 necessaris en què s’ha dimensionat la necessitat d’habitatge per a cobrir col·lectius amb risc d’exclusió social.

El POUM contempla també altres formes de protecció social, com l’habitatge dotacional, la delimitació d’àrees de tempteig i retracte o  la mobilització del parc d’habitatges vacants. Així, amb aquestes xifres, es compleix l’objectiu de solidaritat urbana fixat en un 15%.


Foment del teixit productiu

Donar resposta a les necessitats del teixit productiu també és una aposta del nou POUM. Per això, es preveu la creació d’un polígon comarcal en un futur ja que la ciutat de Vic atreu treballadors d’altres municipis. “Es reserven sòls per a les activitats econòmiques, se’n millora la mobilitat i la relació amb el centra de la ciutat”, exposaPalmero.

Paral·lelament, “es reforça la presència de la Universitat pel seu paper fonamental en el desenvolupament de la ciutat, tant per la integració urbana i el paper dinamitzador en la seva transformació, com també en la internacionalització, la captació de talent, i la producció de coneixement i la transferència cap a noves activitats econòmiques”, tal com ha detallat la regidora d’Urbanisme.Una ciutat policèntrica

El nou pla proposa una ciutat policèntrica, que es creïn nous pols d’activitat que complementin els existents i equilibrin els diferents barris, per esdevenir punts de trobada, de cohesió social i de generació d’activitat.

Per això, en els nous sectors de desenvolupament, com Joan Maragall, el Marratet o el Graell, es preveu que part del 10% de la cessió de l’aprofitament a l’Ajuntament sigui en forma de locals destinats a comerç per poder fer cessions d’ús a particulars o entitats amb l’objectiu d’activar i de mantenir el comerç de proximitat.


Preservació de l’entorn natural, el patrimoni i el paisatge urbà

El document reforça el trets identitaris que perviuen al llarg de la història i que han fet de Vic una capital de Catalunya. Es protegeix el llegat històric, urbanístic i arquitectònic, i s’incorpora un nou Catàleg dels béns a protegir.

“Com que entenem la ciutat com un tot sostenible, volem una ciutat compacta, tot completant el teixit urbà, fomentant una ciutat policèntrica per minimitzar desplaçaments, fomentem l’ús de mitjans de transport sostenibles, vetllant pel reciclatge i la reforma envers l’obra nova”, ha subratllat Palmero.

El pla dona molta importància a la preservació de l’entorn natural, i a la protecció del sòl agrícola com actiu econòmic i social. A tal efecte es redacta un nou Catàleg de masies, que té en compte la unitat tipològica de la masia, formada per la casa o cases i les altres edificacions històricament vinculades a l’activitat agrària, també com a unitat econòmica susceptible d’adaptar-se a nous usos.


Mobilitat sostenible

Amb el nou POUM, s’aplica el concepte de xarxa verda de mobilitat sostenible, articulant els espais lliures a través d’eixos de continuïtat física i simbòlica, amb itineraris cívics-saludables, paisatgístics-saludables i camins territorials. Es proposa reduir la mobilitat de pas amb vehicle motoritzat pel centre del nucli urbà i millorar la connexió entre els nous sectors de desenvolupament.

En aquest sentit es projecten diferents zones d’aparcaments dissuasius, sobretot a les diferents entrades de la ciutat, amb característiques formals d’integració al paisatge, amb aproximadament unes 1.000 noves places, vinculades al transport públic.

Es preveuen noves infraestructures viàries que redueixin el nombre de vehicles que la configuració de la xarxa viària comarcal i l’efecte capitalitat comporten, com ara el vial del Puig dels Jueus, que millorarà la connexió amb dos equipaments clau: l’Hospital Universitari de Vic i el centre d’Osonament.


El debat del POUM

Després de l’exposició dels principals objectius del POUM Vic 2018-2030 del document per part de la regidora Fabiana Palmero es va encetar el torn de debat i rèplica per part de tots els grups municipals. Tots ells van coincidir en elogiar la feina realitzada pels tècnics municipals i la regidora d’Urbanisme.

Des d’ERC-SOM Vic, el regidor Jaume Colomer, va afirmar que “cap grup polític podrà estar al 100% en acord i en desacord amb aquest POUM”, tot i reconèixer que “és un bon POUM que recull moltes propostes de tots els grups que l'hem negociat. Destaquem les noves centralitats, els parcs urbans lligats a la salut i els polígons de les activitats.”

El regidor Joan Ballana, també d’ERC-SOM Vic i que va voler compartir la intervenció amb Colomer, va posar sobre la taula els punts de desacord amb l’equip de govern: “No podem compartir la solució que el POUM proposa pel Graell, al vial del Puig dels Jueus, ni el nivell de protecció que es dona a la ciutat antiga que creiem que s'hauria de simplificar”. Per aquest motiu, va anunciar el vot desfavorable de la formació.

Així, malgrat admetre que el POUM “contempla les aportacions del nostre grup municipal”, consideren que “el concepte de ciutat saludable que posa en valor el POUM sembla entrar en contradicció al vial del Puig dels Jueus, que considerem un pulmó verd imprescindible per la ciutat”, va reblar.
                                                                   
En referència a El Graell, Ballana va afirmar que “podem acceptar que la desprogramació del Graell és difícil però es tracta d'invertir i condicionar aquesta zona, coneixent-ne la inversió prevista. El Graell és realitzable si tenen el compromís i la voluntat de treballar-ho. És per això que reclamem saber quants diners estan disposats a invertir-hi per fer possible que sigui d'ús per la ciutadania”, va afegir.

Fabiana Palmero va mostrar-se decebuda amb aquestes aportacions. “Em sap greu que es vagi a buscar el punt de desacord per trobar el vot desfavorable pel POUM”.

El regidor de Capgirem Vic, Marc Barnolas, va enumerar els punts de desacord de la seva formació envers el POUM que es posava a debat, centrats bàsicament en els aparcaments paisatgístics i  la solució proposada pel Graell. “Mirem el POUM amb els conceptes del decreixement, ciutat habitable, urbanisme social i sostenible, participació de la comunitat, defensar el bé comú de la ciutat i amb mirada feminista”, va afegir.

“S’han de promoure els aparcaments paisatgístics que connectin amb el transport urbà per avançar cap a una ciutat sostenible. Però cal remarcar també la mirada feminista, i que les dones en puguin fer ús perquè, per exemple, l’aparcament projectat a Can Garrofa està situat en una zona poc il·luminada, cosa que impedirà el seu ús per part de les dones en especial en horari d’oci nocturn”, va observar Barnolas.

En referència al Graell, el regidor de Capgirem Vic va explicar que “no ens convenç la reducció de sòl al Graell. Creiem que som a temps de la creació d'un parc arqueològic en aquesta zona i d'una total desprogramació. No entenem perquè no es pot revertir si tots els grups municipals amb representació al Ple coincidim que és un nyap”.

Per aquests motius, Barnolas va anunciar l’abstenció del seu grup, ja que “no totes les demandes han estat recollides ni compartim la totalitat del contingut del POUM”.

La regidora d’Urbanisme va remarcar que “tot i no tenir competència per desprogramar El Graell, des de l’Ajuntament s’ha aconseguit desprogramar-ne el 70%. Hi ha fets, que per molt que vulguem, no és possible capgirar”. A més, va recordar a ERC-Som Vic que l’Incasòl no anul·larà el Pla director si ha d'assumir el cost total de la desprogramació i que la inversió sol·licitada per aquesta zona no depèn del POUM”.

Més
Des de Plataforma Vigatana, Josep Anglada va lamentar que “l’equip de govern hagi redactat un POUM tan contrari al sistema econòmic a què dona suport, sense creure en la iniciativa privada, i que preveu un planejament derivat. En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme es va mostrar sorpresa per aquesta aportació de Plataforma Vigatana ja que “el 80% del POUM es farà des de la iniciativa privada “.


Segons Anglada, “el nou POUM continua amb la línia d’impedir la circulació de vehicles pel centre de la ciutat, sense tenir en compte que Vic ha estat sempre un pol d’atracció econòmica”. A més, considera que “no es seriós situar la salut com a centre prioritari en aquest nou pla”.

El regidor de Plataforma Vigatana es va abstenir en la votació després que s’allargués el període d’exposició pública quinze dies.

Per la seva banda, el regidor de Vic per a tots, Arnau Martí, va posar en relleu la importància del POUM per la ciutat: “El POUM és el document més important sobre el qual ens haurem de pronunciar en aquest mandat. Es canvia de forma dràstica al POUM del 2010, es llegeix la nova realitat, i el que s'havia de convertir en un pedaç permet encarar un nou escenari”.

Martí va mostrar-se content amb la idea que inspira el POUM i que “batega sota els plànols” amb la desprogramació i contenció de creixements, protecció del sòl no urbanitzable i ampliació de l’habitatge social a tots els barris.

Des de Vic per a tots es va afegir que la solució que aporta el POUM per repensar el Graell, amb menor densitat d'habitatge i la possibilitat d'obtenir un gran parc paral·lel a la Guixa, “no és la que voldríem però és la possible. Veiem bé que l’Incasòl inverteixi per poder recuperar l'espai per la ciutadania.”

Arnau Martí va mostrar-se crític amb ERC-Som Vic i el seu posicionament envers el POUM: “No entenem el seu vot desfavorable pel vial del Puig dels Jueus, ja que el POUM recull la gran majoria de les seves peticions, i algunes de les quals nosaltres no veiem clares. Pensem que en temes de ciutat tan cabdals com el POUM seria necessari posar la ciutat per davant.”

Finalment, Martí va anunciar el vot favorable de perquè “estem contents amb la idea de ciutat que inspira el POUM” i va animar a la ciutadania a millorar el document en els terminis d’exposició pública.


Participació ciutadana i exposició pública

Durant el procés de redacció d’aquest nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’ha donat audiència als ciutadans a través del programa de participació ciutadana per recollir propostes i punts de vista.

A més, s’han programat quatre sessions de presentació pública en diversos punts de la ciutat:

  • 6 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Centre Cívic Can Pau Raba.
  • 8 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Espai ETC.
  • 12 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Centre Cívic La Guixa.
  • 14 de febrer a 2/4 de 8 del vespre. Auditori Marià Vila d’Abadal del Sucre.

El proper dimecres, 24 de gener, i fins el 30 d’abril, s’instal·larà una exposició del POUM a la planta baixa de Casa Masferrer (Plaça D. Miquel de Clariana, 5), que estarà oberta de dimarts a divendres de 9 del matí a 3 de la tarda i els dilluns, també, de 4 a 7 de la tarda.

A banda de l’atenció personalitzada que es pot consultar a poum.vic.cat, s’oferirà una visita guiada per l’exposició el proper dilluns, 28 de febrer, a es 6 de la tarda.


MOCIONS

a/ Moció presentada per ERC-Som Vic per la realització d’un projecte transversal d’inclusió sociolaboral. La moció no s’aprova. Vots en contra de l’equip de govern i PLV. Vots a favor d’ERC-Som Vic, Capgirem Vic i Vic per a Tots.