Vic aprova la creació d’habitatge social en règim de lloguer a la zona de la Serra-de-Senferm

Un dels punts que va aixecar més debat entre els diferents grups municipals va ser l’aprovació de l’inici d’expedient per construir habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a dues finques situades al barri de la Serra-de-Senferm, propietat del mateix Ajuntament. Aquest pas preveu obrir un concurs públic per a l’adjudicació de construcció  d’aquest tipus d’habitatge. En aquest punt tota l’oposició va carregar respecte la gestió d’aquest solar en el passat. És el cas de la CUP que va afirmar que “no comparteix ni els antecedents ni la solució que es proposa”; i el cas del SI que va destacar que “si caldria apostar per pisos socials però potser primer caldria incentivar l’ocupació dels habitatges buits que hi ha la ciutat”. El punt també va ser discordant per part d’ERC que des de 2012 ja es van posicionar a favor dels veïns defensant l’enderroc de l’estructura que actualment hi ha feta”. D’altra banda, els regidors no adscrits van considerar que “es bo que es desencalli la situació, però amb la crítica de fer-ho d’esquenes als veïns”. Des del PSC es va reclamar que el debat del punt era la proposta que es posava a votació i en aquest sentit la valorava com a “raonable i sostenible”, ja que des de sempre el seu grup municipal ha defensat la importància d’apostar pels habitatges socials i en aquest cas el Pla Parcial de la Serra-de-Senferm preveu i contempla aquesta reserva d’aquest tipus d’habitatges, que ha de ser distribuïda de forma equilibrada en tot el municipi. En aquest sentit, ICV es va posicionar en la mateixa línia que el PSC. Finalment, en aquest punt, va ser l’alcalde de Vic que en nom de CiU va recordar que en els processos de participació  ciutadana han sorgit propostes d’incrementar els habitatges socials i precisament la solució que es proposa va en aquest sentit. Vila d’Abadal va exposar que la voluntat de l’Ajuntament de Vic en aquest solar és el compliment de la llei urbanística i precisament l’ordenació urbanística es regeix sota el POUM que va ser aprovat per la majoria de forces municipals d’aleshores (març de 2010), a excepció de PxC que es va abstenir. El punt va ser aprovat pels vots a favor de CiU, PSC i ICV; el vot en contra de PxC, CUP, ERC i SI; i l’abstenció dels regidors no adscrits (Josep Anglada i Marta Riera).

La sessió plenària es va iniciar amb la retirada del primer punt de l’ordre del dia que feia referència a donar de baixa el centre de dia i els habitatges tutelats del barri dels Caputxins. L’alcalde, Josep M. Vila d’Abadal va anunciar que aquest punt es retira per debatre properament.

El següent punt de l’ordre del dia va consistir en crear l’associació de la Xarxa C-17. Des de fa temps, l’Ajuntament de Vic, junt amb altres organitzacions públiques i privades vinculades a l’àmbit de la C-17 comparteixen la voluntat de constituir l’associació Xarxa C-17 amb la finalitat de desenvolupar una estratègia de col·laboració per impulsar l’economia productiva, sobretot en l’àmbit de les infraestructures, la promoció industrial, la formació professional i la promoció turística. Aquest punt va prosperar amb els vots a favor de CiU, ERC, CUP, PSC, ICV, regidors no adscrits; i l’abstenció per part de PxC i SI.

El ple municipal del mes d’abril va aprovar concedir una bonificació del 95% en la liquidació de l’impost de construccions i llicència urbanística per portar a terme d’un mòdul de banys i obertura de l’accés lateral de l’Ermita de Sant Francesc. Aquest punt va tenir el vot favorable de tots els grups municipals, excepte l’abstenció del SI.

El ple també va aprovar les tarifes socials de transport urbà per a jubilats i desocupats per aquest any 2015. Aquest punt també va comptar amb el suport de tots excepte l’abstenció de PxC.

D’altra banda la sessió plenària també va aprovar una modificació de crèdit que contempla, entre altres aspectes, atorgar subvencions a entitats del tercer sector com el Casal Claret amb 15.000 euros; 4.000 euros a l’associació Josep M. Trueta; 23.000 euros a l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona; 23.000 euros al Centre Psicopedagògic d’Osona; 23.000 euros al Tac Osona; i 2.000 euros a la Coral del Remei. En aquest cas tots els grups van votar-hi a favor, i PxC i CUP es van abstenir. Aprovat amb els vots a favor de tots excepte l’abstenció de PxC i la CUP.

Un altre dels punts que va ser aprovats a la sessió plenària d’ahir va consistir en la creació del fitxer de dades de caràcter personal de participació ciutadana. Aquest punt també va comptar amb el suport de tots excepte l’abstenció de PxC.

Un dels punts més rellevants per la ciutat va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vic i el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’unificar tots els serveis jurisdiccionals a l’immoble de propietat municipal situat al número 46 de la rambla Hospital (925,50m2 de superfície). L’acord estableix oferir un contracte d’arrendament a la Generalitat per aquest immoble amb un import de 6.500 euros mensuals durant 10 anys, a la vegada, que l’Ajuntament assumeix la redacció i execució de les obres d’adequació de l’immoble fixades amb un import de 595.880. Destacar, però que el 10% d’aquesta quantia (59.588 euros) les assumeix la Generalitat. Aquest punt va prosperar amb els vots a favor de tots els grups municipals, menys l’abstenció de la CUP.

Un altre dels punts que es va tractar al ple municipal va ser el tràmit final per a la cessió gratuïta d’ús del local situat a la part dreta de la planta baixa de la finca municipal del carrer de les Basses, 3 a favor de l’Associació de Geganters i Grallers del carrer de la Riera i que va ser aprovat per unanimitat.

El darrer punt de l’ordre del dia va consistir en donar llum verda a la modificació puntual d’una part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En aquest darrer punt tots es van posicionar favorablement, excepte la CUP i PxC que es van abstenir.

MOCIONS:

A/ Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’administració pública local. La moció estava subscrita per tots els grups municipals a excepció del SI que també hi va votar a favor. Per tant va ser aprovada per unanimitat.
B/ Moció presentada per PxC per oferir el servei de consultoria energètica a les llars. Aquesta moció va ser REBUTJADA.

C/ Moció presentada per PxC per donar preferència als aturats com a membres de les meses electorals. Aquesta moció va ser REBUTJADA.

D/ Moció presentada per la CUP per retirar la distinció de vigatà il·lustre a Gabriel d’Avilés. La moció de la CUP exposa la necessitat de revisar i, segons el seu criteri, retirar la distinció d’aquest vigatà il·lustre tal i com ho contempla el reglament d’honors i distincions de la ciutat de Vic aprovat pel mateix Ajuntament el 3 de juny de 2013. Finalment la moció, després d’un llarg debat, va prosperar tot i que es va acceptar l’esmena proposada per la majoria de forces polítiques que matisava “que durant la tramitació de l’expedient, despenjar de forma cautelar el quadre de vigatà il·lustre que Gabriel de Avilés té a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic”. Per tant, el debat es va concloure encarregant un estudi i informe del personatge per part de professionals i polítics i tot seguit prendre la decisió que reculli l’informe final. Aquesta va ser votada, amb l’esmena, per tots els partits polítics a excepció de PxC que hi va votar en contra.
Publica un comentari a l'entrada

Comentaris